TurkMSIC Sosyal Sorumluluk Projelerindeki Başarısını Bilimsel Projelere de Taşıdı

TurkMSIC tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Onkoloji Anabilim dalı başkanı Doç. Dr Saadettin Kılıçkap'ın danışmanlığıyla bilimsel araştırma örneği gerçekleştirilmiş ve kongre bildirisinde yer almış, sunulmuştur. Bu TurkMSIC'in bilimsel alanda gücü adına önemli bir adım olup TurkMSIC'te hep olması istenen bilimsel çalışmaların bir örneğini oluşturmaktadır. İlgili çalışmaya dair bilgiler aşağıda yer almaktadır :

SAĞLIKLI BİREYLERİN KANSER KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ

MEHMET ALPTEKİN ACAR1, BEGÜM ÇALIM2, HÜLYA ŞAHİN3, HAZAL DURSUN4, AHMET ÇINKI1, ALMILA KANAT5, SAADETTİN KILIÇKAP6

1CÜTF DÖNEM4

2CERRAHPAŞA DÖNEM3

3HACETTEPE DÖNEM4

4DOKUZ EYLÜL DÖNEM3

5GAZİ DÖNEM2

6CÜTF TIBBİ ONKOLOJİ

Amaç: Amaç sağlıklı bireylerin kanser hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek ve kanser hakkında bilgilendirme, tanı ve tarama konusunda yapılacak çalışmalara zemin hazırlamaktır.

Gereç ve Yöntem:

TURKMSIC öğrencileri tarafından farklı illerdeki sağlıklı bireylere hazırlanan anket formu dolduruldu.

Bulgular:

4 farklı ilde yaş ortalaması 34±14 olan %54’ü erkek 936 sağlıklı birey değerlendirildi. Katılımcıların %93’ü sigaranın, %78’i alkolün, %82’si cep telefonlarının, %89’u baz istasyonlarının, %83’ü beslenme alışkanlıklarının, %75’i bakteri-virüslerin ve %64’ü obezitenin kanser nedeni olduğunu düşünmekteydi.

Katılımcıların %44’ü hekim ve bitkisel yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiği düşüncesindeydi. Bireylerin %88’i tanı alırsa hekimin herşeyi açıkça anlatmasını istemekteydi. Çoğunluk kanser olursa sevdiklerinin üzülmesinden endişe duymaktaydı (%48). Tarama yaptıranların oranı %12 iken, yaptırmayanların %26’sı taramayı nerede yaptıracağını bilmemekteydi. %16’sı tanı almaktan korktuğu için tarama yaptırmayacağını ifade etti. Yüzde 70 olgu kanser hakkındaki bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünmekteydi. En sık televizyon (%63), gazete (%36) ve internet (%30) yoluyla bilgilenilmekteydi. %86 birey kanser hakkında hekim tarafından bilgilendirilmek istemekteydi. Bireylerin %74’ü kanser taraması yaptırmak istediğini ifade ederken, %86’sı KETEM hakkında bilgiye sahip değildi.

Sonuç:

Sağlıklı bireylerin kanser konusundaki bilgi düzeyleri düşük olup, sağlıklı bireylerin bilgilendirme ve tarama programlarına yönlendirilmesi için çalışma yapılmalıdır.

"Sağlıklı Bireylerin Kanser Konusundaki Bilgi Düzeyleri" konulu bilimsel araştırma projesi Cumhuriyet Üniversitesi Onkoloji Anabilim dalı başkanı Doç. Dr Saadettin Kılıçkap'ın danışmanlığıyla Mehmet Alptekin Acar koordinatörlüğünde Begüm Çalım, Hülya Şahin, Hazal Dursun, Ahmet Çınkı, Almıla Kanat tarafından uygulanmıştır. Çalışma şuradan (sayfa:200) incelenebilir: http://www.tibbionkoloji2012.org/onkoloji_kitap_enson.pdf