KVKK Aydınlatma Metni

1.Genel

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak edinilen kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenip, muhafaza edilmesine kurum politikası ve ilgili yasal yükümlülükler uyarınca dikkat etmekteyiz. Bu sebeple işbu aydınlatma metniyle kişisel verilerinizin toplanma ve kullanım amaçları ile Kanun kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

2.Kişisel Verilerin Toplanması

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği, veri sorumlusu olarak sizlerin açık rızası ve onayı doğrultusunda, hizmet standartlarını sağlamak, birlik  stratejilerin uygulanabilmesi, site kullanımı doğrultusunda ilgili süreçler hakkında sizleri bilgilendirmek ve benzeri amaçlarla kişisel verilerinizi;

 

- Sosyal Medya Platformları

- Uygulamalar

- Formlar

- Diğer sözlü, yazılı ve elektronik yöntemler

 

vasıtasıyla toplamaktadır.

 

3.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz, Kanunun 4, 5 ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz tahdidi olmamakla birlikte; Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin kurum stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, site kullanımı doğrultusunda ilgili süreçler hakkında sizleri bilgilendirmek ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Türk  Tıp Öğrencileri Birliği politikası ve kanuni yükümlülükler uyarınca kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

4.Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, Türk Tıp Öğrencileri Birliği ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği ile iş ilişkisi olan yurt içi veya yurt dışında mukim kişilerle, kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir; ilgili kuruluşlar ve kişiler site kullanım amacına yönelik olarak sizlerle iletişime geçebilir. Kişisel veriler kurumsal veya kanuni gerekçelerle yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılması Kanunun 8. Ve 9. maddelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, Kanun’un 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek yonetimkurulu@turkmsic.net ve itsdd@turkmsic.net adreslerine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veyayonetimkurulu@turkmsic.net ve itsdd@turkmsic.net e-posta adreslerine iletebilirsiniz.