Hekim Hukuk Platformu'nun Ardından

Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği İnsan Hakları ve Barış Alt Komitesi tarafından 12-13 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenen Hekim-Hukuk Platformu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşmiştir. Platformun amacı tıp ve hukuk fakülteleri öğrencilerinin bir araya gelerek tartışma, fikirlerini paylaşma ve aynı zamanda da her oturumda konuları hem tıp doktorları hem de avukatlardan dinleme fırsatı bulmasını sağlamak idi. ‘Hekim – Hukuk Platformu’ gerek kapsadığı konuların güncelliği ve geniş yelpazeli oluşu gerekse katılımcıların günümüzün en önemli iki mesleğini temsil eden geleceğin doktor ve avukatlarından oluşması açısından Türkiye’de bir ilktir. Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği İnsan Hakları ve Barış Alt Komitesi olarak sağlık hakkının yasalarla korunması ve hekim olarak sahip olduğumuz hukuki sorumluluklarımıza duyarlı olmamız gerektiğine dikkat çekmeyi amaç edindik ve platformun oturum başlıklarını şu şekilde belirledik;

  • MOBBİNG
  • Hukuki ve Etik Boyutlarıyla Organ Nakli
  • Sağlık Hakkı, Yaşama Hakkı ve Ötanazi
  • İlaç Hukuku
  • Malpraktis

Mobbing Oturumuna öncelikle ‘Mobbing ile Mücadele Derneği ‘ başkanı tarafından mobbing tanımı yapılarak başlandı ;- Mobbing nedir? Kimler kimlere mobbing yapar?

Av.Vahit Bıçak ise Mobbing ile mücadelenin hukuksal çerçevesi nedir? şeklindeki pek çok soruya cevap bulmamızı sağladı. Mobbing mağdurlarına nasıl yaklaşmamız gerektiğini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Ender Taner konuyu bir psikiyatrist gözüyle ele almamıza ve konuyu hekim kimliğimiz ile bütünleştirmemize yardımcı oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç.Dr Mustafa N.İlhan başkanlığında gerçekleşen oturum Sağlık çalışanlarına uygulanan mobbingin ele alınması ile sonlandırıldı.

Organ Nakli Oturumu ise gerek konularında uzman hocalarımızı bir araya getirmesi gerekse oldukça güncel bir konuyu ele alması nedeniyle büyük ilgi topladı . Konunun etik boyutlarının tartışılması ilerleyen tıbbın yanında insan hayatının mahremiyetinin bir hekim tarafından korunmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyordu. Yaşam kalitesini arttırmak ve hayati fonksiyonları yeniden kazandırmak amacıyla yapılan kompozit doku ve solid organ nakillerinin, tıp ve hukuk camiasının bir arada olduğu bir atmosferde hukuki ve etik açılardan değerlendirilmesi , yazılı ve görsel basında yer alan haberlere doğru açıdan bakabilmeyi öğretir nitelikteydi. Bağışlanan her bir organın bir can kurtarmak dışında o canı topluma yeniden kazandırmak için de ne derece mühim olduğu gözler önüne serildi. Türkiye’de ilk kısmi yüz naklini gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr Selahattin Özmen’den yapılan naklin ayrıntılarını dinlemek ve nakillerin basında görülenin dışındaki kısmına şahit olmak, naklin mutfak kısmını tanımamızı sağladı. Solid organ nakillerinin önemi ve organ nakilleri prosedürleri Sağlık Bakanlığı organ ve doku nakli ulusal koordinasyon kurulu üyesi ve aynı zamanda Medicana International Hastanesi transplant koordinatörü olan Dr. Eyüp Kahveci’den dinlendi. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yener Ünver ise nakillerde hekime yüklenen hukuki sorumluluğa değinerek bir hekimin , hastanın hayatının yanında yasalarla korunan birey olarak sahip olduğu temel haklara da özen göstermesi gerektiğini vurguladı.Oturum başkanımız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr Nesrin Çobanoğlu’nun organ nakillerinin etik boyutunu değerlendiren konuşması ile son buldu.Basında sıklıkla yer bulan organ nakillerinin hukuki ve etik açılarının konunun uzmanları tarafından ele alınması geleceğin avukat ve hekim adaylarının dimağında unutulmayacak bir iz bıraktı.

Hem tıp hem de hukuk fakültesi öğrencileri için hala büyük merak ve ilgi kaynağı olan Ötanazi ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı öğretim üyesi Doç.Dr Nur Baran Aksakal tarafından temel insan hakkı olan sağlık hakkı ile bütünleştirilerek hazırlanan oturumda ele alındı.Ötanazinin hukuksal boyutunu bizlere Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av.Cahid Doğan anlattı.

İlaç Hukuku Oturumu kapsamında ise hekim-firma ilişkilerini de kapsayan, hekimin ilaç kullanımında hukuki sorumlulukları Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsü öğretim üyesi Av.Mehmet Demir tarafından anlatıldı. Tedavi yaklaşımlarının vazgeçilmezi olan ilaç kullanımını doğru şekilde düzenleyebilmenin hekim olmanın getirdiği sorumluluklardan biri olduğu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilimdalı öğretim üyesi Prof.Dr Zafer Güney tarafından vurgulandı.

Malpraktis Oturumunda ; Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası Ankara Barosu Sağlık Kurulu Başkanı Av.Pınar Aksoy tarafından , Hekimin Ceza Hukuku Yönünden Sorumluluğu ise Ankara Barosu Avukatı Av.Ender Büyükçulha tarafından ele alındı.Anlatılan örnek vakalarla konunun kafamızda daha iyi canlanmasına olanak sağlandı ve hangi durumda nasıl bir yaklaşımda bulunmamızın daha doğru olacağı sonucuna konuşmacılar ışığında ulaşıldı. Vakaların çarpıcılığı hafızalarımızda yer edecek cinstendi. Adli Raporların Düzenlenmesi ve Bilirkişilik Uygulamaları başlığıyla konunun adli tıp yönü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilimdalı öğretim üyesi Doç.Dr Gürol Cantürk aracılığı ile değerlendirildi.

Gerek konu ve konuşmacıları gerekse katılımcı kitlesi ve organizasyon ekibinin göstermiş olduğu çabalar ile Hekim Hukuk Platformu 12-13 Mayıs 2012 tarihlerine adını yazdırdı. Platformun hayat bulmasına değerli katılımlarıyla aracılık eden tüm hocalarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Şeyda Ceylan

TurkMSIC İnsan Hakları ve Barış Alt Komitesi Ulusal Yöneticisi