Gençlik Kamplarıyla İlgili Soru

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç;                                  04.06.2012

Bizler bu metni, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından organize edilen yaz kamplarında karma uygulamaya son verilmesine ilişkin 24 Mayıs 2012 günü ulusal basına yansıyan haberlere ve gençlik kulüplerine il müdürlüklerince yollanan yazıya istinaden kaleme alıyoruz.

61. Hükümet Programı’nda da belirtildiği üzere “Kadınların sosyo-ekonomik durumlarının güçlendirilmesini, çalışma hayatına katılımının ve rolünün artırılmasını, işyerinde ayrımcılığın önlenmesini ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını” ve “Kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkinliğinin artırılmasını” önemsiyoruz.

Bu çerçevede genç kadınların ve erkeklerin çocukluktan itibaren birlikte sosyalleşme imkânı bulabilecekleri alanları paylaşmalarının, ileride toplumsal hayatın her alanında; istihdamda, siyasi karar alma süreçlerinde ve aile hayatlarında kadınlar aleyhine işleyecek eşitsiz ilişkiler sisteminin önüne geçmek için önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Oysa kadına ve erkeğe sadece hemcinsleriyle bir sosyalleşme imkânı sunulması, cinsiyetlere dair önyargılar edinmelerini pekiştirerek çoğunlukla istihdam ve siyaset gibi alanların erkeğin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesine yol açıyor ve kadınlar bu alanın içine girmekte zorlanıyorlar. Etkisi daha az olmakla birlikte erkekler de toplumsal ‘rollerinin’ ve ‘yerlerinin’ dışına çıktıklarında belirli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Tüm bunlara ek olarak ayrı ortamlarda sosyalleşmeye başlayan ergenlerin ayrı bir dil ve kültür oluşturduğu da gözlemlenmektedir. Cinsiyetler arası kültür farklılığı ileriki yaşlarda gençlerin birbirilerini anlamamaları ve birbirlerine yabancılaşmalarına kadar giden bir sürece önayak olmaktadır. Çeşitli araştırmalar, bu uygulamaların hem işgücü piyasalarında hem de sosyal hayatta kadınların aleyhine nasıl olumsuz etkiler yaptığına yönelik önemli veriler sunmaktadır.

Aynı şekilde genç erkeklerin erken yaşlardan itibaren karşı cinsteki akranlarıyla birlikte sosyalleşmemeleri genç kadınların toplumdaki yerlerini ve rollerini yok saymalarına ve yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde kadınlara karşı ayrımcılık yapmaya, toplumsal konumlarına saygı duymamaya ve farklı görmelerine sebep olacaktır.

İlgili yaz kamplarında karma uygulamaya son vererek, kız-erkek ayrı kamplar uygulamasına geçilmesi ergenlerin ve gençlerin sosyal gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Biz aşağıda imzası olan kurumlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aldığı bu kararın gerekçeleri konusunda bilgilendirilmek istiyoruz. Bizce bu durum, fırsat eşitsizliğine yol açmakta, Türkiye’nin her alanda sağlamaya çalıştığı kadın erkek eşitliğine tezat oluşturmaktadır.

Mevcut kararın uzun zamandır gençlik alanında – örgün eğitim dışında - çalışan, bir sosyalleşme ve katılım aracı olarak gençlik çalışmasını önemseyen gençlik örgütleri olarak bizleri kaygılandırdığını paylaşmak isteriz.

1Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri: Türkiye’de Kadın İstihdamı Araştırması; Prof. Dr. Ayşe Buğra,
http://www.spf.boun.edu.tr/content_files/proje_raporlari/AyseBugra_KadinIstihdami_TUBITAK.pdf
- http://www.mediacatonline.com/Home/HaberDetayVideo/?haberid=54335
- Türkiye Gençlik Halleri Araştırması;Yaşama Dair Vakıf http://gdb.comu.edu.tr/egitim/Gen%C3%A7likHalleri.pdf
- Türkiye 2008 İnsani Gelişme Raporu Türkiye’de Gençlik; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,
http://www.undp.org.tr/publicationsdocuments/NHDR_tr.pdf